Strategie: Definice hledisek naplňování jednotlivých cílů strategie

1. Ekonomické hledisko

V rámci naplňování cílů strategie je prováděna průběžná analýza vhodnosti investice do dílčího rozvoje sítě CamelNET. Investice do dalších nových optických vláken, ve smyslu nových optických tras, bude prováděna v případě vyhodnocení možnosti výhodného pořízení. V rámci tohoto hlediska musí být vždy odpovídajícím způsobem uvažována i možnost získání dalších prostředků mimo rozpočet Plzeňského kraje například z Operačních programů pro rozvoj regionu, Strukturální fondů EU a dalších programů spolupráce.
Mimo varianty „fyzického“ pořízení komunikační infrastruktury musí být zvažována i varianta zajištění infrastruktury formou „služby“. Je nutné umět ošetřit situace typu vznik a zánik koncových lokalit (zrušení školy a prodej budovy, změna umístění výjezdového střediska ZZS PK atd.) a to právě s ohledem na optimalizace vynaložených investičních a provozních nákladů.

2. Funkční hledisko

Z pohledu zajištění vysoké dostupnosti sítě CamelNET, je potřeba dosáhnout co nejvyšší redundance. Proto v případě, že bude možné zajistit zakruhování důležité trasy sítě (páteřní nebo prioritní), bude takový případ upřednostňován.

3. Vývoj technologií

S ohledem na neustálý vývoj technologií a potřebu zajištění technologií aktuálních, nikoliv přežitých, s cílem využívat pasivní infrastrukturu co nejefektivněji bude vždy uvažováno i případné využití služeb pronájmu trasy, nebo i služeb datového okruhu určených parametrů, v porovnání s pořízením nebo vybudováním trasy vlastní.

4. Poslední míle

V případě tzv. poslední míle k vybranému objektu bude vždy brána v úvahu důležitost objektu a vhodnost způsobu a technologie napojení takového objektu. Toto hledisko bude uplatňováno zejména u objektů nevyžadujících kriticky nízké latence nebo velmi vysokou dostupnost infrastruktury.