CamelNET

 • 2019-05-30T14:20:10.73
  Co je CamelNET

  Krajská komunikační síť CamelNET má za cíl propojit všechny významné lokality v Plzeňském kraji. Zejména obce s rozšířenou působností a objekty Plzeňského kraje a jím zřizovaných organizací. Síť zahrnuje pasivní i aktivní prvky. Převážná část využívá optickou síť, kde jsou utilizovány technologie WDM, CWDM a/nebo DWDM. V místech, kde není spojení optikou dostupné je využita VPN provozovaná přes síť v místě dostupných providerů.
  Ve městech je pro připojení objektů využívána metropolitní optická síť, na jejichž výstavbu Plzeňský kraj nabízí dotace.
  První kroky, průzkumy, plánování, příprava podkladů byly prováděny již od roku 2009. Samotné budování krajské sítě CamelNET začalo v roce 2011 s využitím Evropských dotací v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. V první etapě bylo vybudováno propojení všech bývalých okresních měst a nemocnic základní péče. Další etapou, v rámci projektu klidné příhraničí, bylo připojení systému monitorování silničního provozu, výhradně tedy v příhraničních okresech. Součástí bylo i budování optické sítě s cílem připojení základen IZS v příhraničí. Průběžně se k síti CamelNET připojují desítky lokalit ročně.
  V roce 2018 je optikou připojena většina středisek Hasičského záchranného sboru, Zdravotnické záchranné služby a Správy a údržby silnic.
  Na síti jsou v tuto chvíli zprostředkovávány služby samotného propojení v rámci sítě CamelNET s přidělenými nekolizními IP adresami, čehož například využívají organizace s více lokalitami v různých místech v kraji nebo nebo Projekt Plzeňské karty. Dále služby datového centra jako například virtuální serverovna nebo zálohování.


 • 2019-05-30T09:50:58.547
  Strategie: Cíle pro rozvoj sítě CamelNET pro Plzeňský kraj

  1. Napojení důležitých objektů Integrovaného záchranného systému

  Sledovaným záměrem je napojení všech složek Integrovaného záchranného systému na regionální komunikační infrastrukturu. Tento prioritní cíl sleduje napojení lokalit, v nichž jsou situovány složky Zdravotnických záchranných služeb, Hasičského záchranného sboru a Policie České republiky za účelem zajištění vysoké dostupnosti služeb (konektivity) pro tyto důležité veřejné složky.

  2. Zakruhování páteřních a prioritních tras sítě CamelNET

  Vysoké dostupnosti sítě je možné dosahovat zajištěnými vysokými SLA (Service level agreement), které znamenají průběžné vysoké náklady, nebo tzv. redundancí. Redundance je dosahována tzv. zakruhováním mezi jednotlivými body osazenými aktivním prvky na síti CamelNET. Zjednodušeně lze říci, že se jedná o vytvoření alternativních distribučních cest – tedy vícecestné zajištění tras, které umožní zkrácení cesty informace v některých úsecích stejně jako přesměrování toků dat v případě přerušení trasy na jedné části zakruhovaného úseku. S ohledem na předpokládaný účel výstavby sítě CamelNET, tj. jako uzavřené sítě pro subjekty veřejné správy s vysokou dostupností, se jedná o cíl s vysokou prioritou

  3. Napojení organizací zřizovaných a zakládaných Plzeňským krajem

  · organizace, kterým odbor informatiky KÚPK poskytuje nebo bude poskytovat komplexní ICT služby na základě rozhodnutí Rady Plzeňského kraje a je tedy nezbytně nutná dostatečná konektivita do Technologického centra Plzeňského kraje, ze kterého jsou služby poskytovány,
  · organizace, které pro svoji činnost využívají informačních systémů provozovaných v Technologickém centru Plzeňského kraje
  · organizace, které jsou připojované z jiného důvodu

  4. Podpora rozvoje metropolitních sítí v Plzeňském kraji s napojením na CamelNET formou dotačního titulu

  Podpora výstavby a dalšího rozvoje metropolitních sítí měst a obcí v Plzeňském kraji je dlouhodobým cílem rozvoje sítě CamelNET. V rámci takové výstavby je dosahováno napojení subjektů Plzeňského kraje, jako i subjektů jednotlivých obcí a dalších subjektů veřejné správy.

  5. Zajištění přenosových tras veřejné správy do území Plzeňského kraje

  Cílem sítě CamelNET je i prostřednictvím Memoranda o sdílení sítí a zanesení jednotlivých tras do registru sítí na URL http://registrsiti.cz zajistit pro subjekty veřejné správy uzavřenou síť pro přenos informací, která bude nezávislou a nekomerční sítí výhradně pro potřeby veřejné správy. V rámci rozšiřování sítě CamelNET tak budou uvažovány i trasy do lokalit a podpora rozšiřováni metropolitních sítí v rámci dotačního titulu Plzeňského kraje, které umožní připojení a využívání sítě CamelNET co nejširším spektrem subjektů veřejné správy v České republice. Současně bude při budování sítě CamelNET sledován cíl připojování a umožňování připojování objektů veřejné správy, zejména centrálních orgánů státní správy, jakož i jednotlivých ministerstev a dalších organizačních složek státní správy.

  6. Rozšiřování sítě CamelNET v rámci regionu

  Postupná penetrace do území Plzeňského kraje bude za účelem dosažení cílů uvedených ve strategických materiálech Plzeňského kraje  Tento cíl je podstatně ovlivněn možnostmi a rozsahem daných lokalit, jakož i zájmem subjektů veřejné správy o napojení na síť CamelNET v těchto lokalitách.


  7. Napojení lokalit koncových prvků projektů Plzeňského kraje

  Kamery, čidla/senzory (např. váhy), radary. Obecně prvky z projektů a dílčích aktivit Plzeňského kraje sbírajících data či poskytující služby informační společnosti v území Plzeňského kraje.

  8. Monitorování existujících a vznikajících optických sítí a tras budovaných v regionu


 • 2019-05-30T09:41:40.15
  Strategie: Definice hledisek naplňování jednotlivých cílů strategie

  1. Ekonomické hledisko

  V rámci naplňování cílů strategie je prováděna průběžná analýza vhodnosti investice do dílčího rozvoje sítě CamelNET. Investice do dalších nových optických vláken, ve smyslu nových optických tras, bude prováděna v případě vyhodnocení možnosti výhodného pořízení. V rámci tohoto hlediska musí být vždy odpovídajícím způsobem uvažována i možnost získání dalších prostředků mimo rozpočet Plzeňského kraje například z Operačních programů pro rozvoj regionu, Strukturální fondů EU a dalších programů spolupráce.
  Mimo varianty „fyzického“ pořízení komunikační infrastruktury musí být zvažována i varianta zajištění infrastruktury formou „služby“. Je nutné umět ošetřit situace typu vznik a zánik koncových lokalit (zrušení školy a prodej budovy, změna umístění výjezdového střediska ZZS PK atd.) a to právě s ohledem na optimalizace vynaložených investičních a provozních nákladů.

  2. Funkční hledisko

  Z pohledu zajištění vysoké dostupnosti sítě CamelNET, je potřeba dosáhnout co nejvyšší redundance. Proto v případě, že bude možné zajistit zakruhování důležité trasy sítě (páteřní nebo prioritní), bude takový případ upřednostňován.

  3. Vývoj technologií

  S ohledem na neustálý vývoj technologií a potřebu zajištění technologií aktuálních, nikoliv přežitých, s cílem využívat pasivní infrastrukturu co nejefektivněji bude vždy uvažováno i případné využití služeb pronájmu trasy, nebo i služeb datového okruhu určených parametrů, v porovnání s pořízením nebo vybudováním trasy vlastní.

  4. Poslední míle

  V případě tzv. poslední míle k vybranému objektu bude vždy brána v úvahu důležitost objektu a vhodnost způsobu a technologie napojení takového objektu. Toto hledisko bude uplatňováno zejména u objektů nevyžadujících kriticky nízké latence nebo velmi vysokou dostupnost infrastruktury.