Strategie: Cíle pro rozvoj sítě CamelNET pro Plzeňský kraj

1. Napojení důležitých objektů Integrovaného záchranného systému

Sledovaným záměrem je napojení všech složek Integrovaného záchranného systému na regionální komunikační infrastrukturu. Tento prioritní cíl sleduje napojení lokalit, v nichž jsou situovány složky Zdravotnických záchranných služeb, Hasičského záchranného sboru a Policie České republiky za účelem zajištění vysoké dostupnosti služeb (konektivity) pro tyto důležité veřejné složky.

2. Zakruhování páteřních a prioritních tras sítě CamelNET

Vysoké dostupnosti sítě je možné dosahovat zajištěnými vysokými SLA (Service level agreement), které znamenají průběžné vysoké náklady, nebo tzv. redundancí. Redundance je dosahována tzv. zakruhováním mezi jednotlivými body osazenými aktivním prvky na síti CamelNET. Zjednodušeně lze říci, že se jedná o vytvoření alternativních distribučních cest – tedy vícecestné zajištění tras, které umožní zkrácení cesty informace v některých úsecích stejně jako přesměrování toků dat v případě přerušení trasy na jedné části zakruhovaného úseku. S ohledem na předpokládaný účel výstavby sítě CamelNET, tj. jako uzavřené sítě pro subjekty veřejné správy s vysokou dostupností, se jedná o cíl s vysokou prioritou

3. Napojení organizací zřizovaných a zakládaných Plzeňským krajem

· organizace, kterým odbor informatiky KÚPK poskytuje nebo bude poskytovat komplexní ICT služby na základě rozhodnutí Rady Plzeňského kraje a je tedy nezbytně nutná dostatečná konektivita do Technologického centra Plzeňského kraje, ze kterého jsou služby poskytovány,
· organizace, které pro svoji činnost využívají informačních systémů provozovaných v Technologickém centru Plzeňského kraje
· organizace, které jsou připojované z jiného důvodu

4. Podpora rozvoje metropolitních sítí v Plzeňském kraji s napojením na CamelNET formou dotačního titulu

Podpora výstavby a dalšího rozvoje metropolitních sítí měst a obcí v Plzeňském kraji je dlouhodobým cílem rozvoje sítě CamelNET. V rámci takové výstavby je dosahováno napojení subjektů Plzeňského kraje, jako i subjektů jednotlivých obcí a dalších subjektů veřejné správy.

5. Zajištění přenosových tras veřejné správy do území Plzeňského kraje

Cílem sítě CamelNET je i prostřednictvím Memoranda o sdílení sítí a zanesení jednotlivých tras do registru sítí na URL http://registrsiti.cz zajistit pro subjekty veřejné správy uzavřenou síť pro přenos informací, která bude nezávislou a nekomerční sítí výhradně pro potřeby veřejné správy. V rámci rozšiřování sítě CamelNET tak budou uvažovány i trasy do lokalit a podpora rozšiřováni metropolitních sítí v rámci dotačního titulu Plzeňského kraje, které umožní připojení a využívání sítě CamelNET co nejširším spektrem subjektů veřejné správy v České republice. Současně bude při budování sítě CamelNET sledován cíl připojování a umožňování připojování objektů veřejné správy, zejména centrálních orgánů státní správy, jakož i jednotlivých ministerstev a dalších organizačních složek státní správy.

6. Rozšiřování sítě CamelNET v rámci regionu

Postupná penetrace do území Plzeňského kraje bude za účelem dosažení cílů uvedených ve strategických materiálech Plzeňského kraje  Tento cíl je podstatně ovlivněn možnostmi a rozsahem daných lokalit, jakož i zájmem subjektů veřejné správy o napojení na síť CamelNET v těchto lokalitách.


7. Napojení lokalit koncových prvků projektů Plzeňského kraje

Kamery, čidla/senzory (např. váhy), radary. Obecně prvky z projektů a dílčích aktivit Plzeňského kraje sbírajících data či poskytující služby informační společnosti v území Plzeňského kraje.

8. Monitorování existujících a vznikajících optických sítí a tras budovaných v regionu